Friday, November 7, 2008

ERGONOMIK DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Menurut Henry Ellington et.al (1995), Teknologi pada asasnya merangkumi pelbagai aspek iaitu yang pertama Teknologi sebagai Objek yang terdiri daripada mesin-mesin elektronik dan alat-alat, senjata dan seumpama. alat-alat ini sebenarnya melibatkan penggunaan tenaga manusia bersama mesin-mesin untuk menghasilkan sesuatu bahan. Kemudian kita beralih kepada Teknologi sebagai Pengetahuan iaitu bagaimana teknologi inovasi ini dapat menyampaikan maklumat menerusi internet dan mudah didapati kepada mereka yang memerlukan kepadanya.
Seterusnya Teknologi sebagai Aktiviti, iaitu manusia menggunakan teknologi untuk melakukan kerja dengan lebih teratur dan kemas, meningkatkan lagi kemahiran yang ada ke tahap yang lebih baik dan berkualiti serta digunakan sebagai persidangan untuk forum-forum yang membincangkan seseuatu hal melibatkan pihak-pihak yang jauh dan sukar ditemukan pada suatu tempat tetapi mampu menghasilkan penghasilan gerak kerja yang berkualiti. Kemudian Teknologi juga sebagai Proses iaitu menjadi satu daya keperluan dan kemudiannya diakhirinya dengan penyelesaian. justeru itu, Teknologi bertindak sebagai Sistem Manusia (Sosiatechnical) iaitu gabungan objek lain dengan manusia contohnya pembelajaran jarak jauh (PJJ) menerusi internet dengan lebih mudah dan menjimatkan.
Pada sudut yang lain pula, penyesuaian kepada perubahan persekitaran di tempat mengajar adalh titik tolak kejayaan untuk mendidik pelajar dengan lebih berkesan. Ia sebenarnya adalah hasil dari guru yang ‘transform’ diri mereka bukan dari segi zahir tetapi mental untuk merubah sesuatu keadaan yang sebelumnya amat berbeza dengan situasi tersebut namun akhirnya dapat diatasi apabila guru berjaya merubah gaya penyampaian yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam dan luar sekolah kepada para pelajar (Hishammuddin Tun Hussein, 2005).
Falsafah pendidikan yang menekankan perkembangan potensi individu dari segi JERIS iaitu jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosialnya telah mengilhamkan kerajaan untuk mewujudkan sekolah bestari yang lengkap dengan teknologi terkini hasil aplikasi perdana koridor raya multimedia bagi memperbaiki sistem pendidikan yang sedia ada agar dapat melahirkan masyarakat yang berdaya maju dan produktif dalam menghadapi cabaran alaf baru (Ee Ah Meng, 1999).
Bagi memastikan terdapat hubungkait di antara teknologi (rekabentuk perkakasan komputer) dan ergonomik, saya telah memilih foktor ergonomik dalam aspek perkomputeran yang berkaitan dengan isu kepenggunaan dan rekabentuk perkakasan. Ergonomik di dalam istilah penyelidikan merangkum merekabentuk program, sistem dan perkakasan yang mudah digunakan di dalam mencapai tujuan dan konteksnya. Ergonomik juga merupakan bidang kajian berkaitan hubungan manusia dengan persekitaran kerjanya. Dalam pendidikan ia mengambil kira dan menitik beratkan pandangan,keselesaan dan perasaan pengguna komputer. Sumbangan ergonomik tertumpu dalam aspek mereka bentuk peralatan atau perkakasan yang diguna pakai berbeza mengikut tujuan, fungsi dan keadaan. Kriteria yang baik dalam bidang ergonomik ini adalah dapat membantu pembangunan sistem dari segi: (http://kudeed.tblog.com)
1.Boleh berfungsi dengan betul dan lengkap menjadi harapan semua pengguna.

2.Efisyen samada dari segi masa mahupun sumber dan ekonomikal pada kos yang minimum.

3.Kebolehpercayaan dan terjamin dari segi semua perkakasan atau perisian berfungsi sepertimana yang sepatutnya.

4.Keselamatan daripada pencerobohan oleh pengguna luar dan dalam yang tidak sah.

5.Mudahalih adalah sistem yang boleh ditingkatkan mengikut peredaran teknologi serta perubahan yang berlaku.

6.Boleh diguna semula serta rekabentuk sistem yang mengambilkira konsep kelas dan perwarisan akan menghasilkan komponen guna semula oleh lain-lain sistem.

No comments: