Friday, November 7, 2008

UNIVERSAL DESIGN OF LEARNING

Artikel yang bertajuk Universal Design of Learning : Curriculum, Technology and Accessibility, yang di tulis oleh Erlandson Robert F., isi kandungan artikel ini merupakan satu laporan yang disediakan untuk ED-MEDIA 2002 World Conference of Education, Multimedia, Hypermedia, Telecommunication Proceeding yang telah diadakan di Denver, Colorado pada 24-29 Jun 2002. Secara umumnya, laporan ini menyentuh berkaitan dengan kaedah dalam pembelajaran dengan lebih berkesan. Di samping itu juga maklumat yang terdapat didalam artikel ini juga boleh digunakan bagi membimbing tenaga pengajar dalam menyediakan bahan bantu mengajar atau kaedah untuk sesuatu pembelajaran dengan lebih berkesan dan afektif.
Utilize Design of Learning (UDL), merupakan salah satu konsep yang telah ditekan di dalam laporan ini bagi membantu tenaga pengajar dalam mencapai objektif pengajaran. Di dalam UDL ini juga, terdapat beberapa elemen dan pendekatan yang telah di titik beratkan dalam menjana serta memastikan proses pembelajaran dan pengajaran berjalan dengan bersistematik dan lebih afektif berbanding dengan kaedah sebelumnya. Elemen-elemen yang di diambil kira di dalam UDL adalah seperti environmental supports, participants abilities, dan task requirements.
Prinsip dan keperluan asas yang terdapat di dalam UDL adalah menekankan perkara-perkara seperti berikut, works synergistically: equitability, ergonomic soundness, perceptibility, cognitive soundness, error management, flexibility and stability / predictability. Di mana, prinsip asas ini di gunakan dalam merekabentuk bahan bantu mengajar atau kaedah pembelajaran. Bagi artikel ini, penekanan diberikan kepada pengalam pelajar dan tenaga pengajar dalam menggunakan alat bantu mengajar, sebagai contoh di dalam makmal atau bengkel kejuruteraan.
Setelah kita melihat secara umumnya berkaitan dengan dengan artikel ini, apa yang dapat saya rangkumkan secara ringkas, berkaitan dengan maklumat yang terkandung di dalam artikel tersebut, adalah berkaitan dengan proses penyediaan dan penekanan atau tumpuan yang harus diberi perhatian oleh tenaga pengajar sebelum merekabentuk bahan bantu mengajar atau kaedah pembelajaran yang lebih afektif dan berkesan dari semua aspek yang dinyatakan dalam UDL.
Penggunaan Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) secara terancang dan teratur akan menjadikan pengajaran lebih bermakna dan mendatangkan kesan positif di dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). Apa yang ditekan dalam UDL juga berkaitan dengan penyedian alat bahan bantu mengajar yang lebih berkesan yang merangkumi aspek UDL itu sendiri seperti equitability, ergonomic soundness, perceptibility, cognitive soundness, error management, flexibility and stability / predictability. Perkara ini juga disokong oleh Mok Song Sang, (1991) yang menyatakan pemilihan media pengajaran yang terancang dan sesuai akan menjadikan proses P&P lebih bermakna dan menghasilkan kesan yang lebih positif.
Oleh itu di dalam proses penyampaian sesuatu pengajaran, penggunaan ABBM yang sesuai amatlah penting. Penggunaan ABBM dalam melaksanakan proses P&P menjadi satu kemestian dalam meningkatkan mutu pencapaian sesuatu bidang pembelajaran. Penggunaan ABBM pada masa kini banyak membantu guru dalam menyampaikan isi kandungan pelajaran mereka. Kecekapan guru dalam menggunakan ABBM akan memberi dorongan kepada guru mengekalkan minat pelajar untuk mengikuti perkembangan pelajaran.
Penggunaan ABBM seperti projektor lutsinar, video, powerpoint, modul, carta, model, gambar dan sebagainya sememangnya banyak membawa kesan baik kepada proses pendidikan jika dibandingkan dengan pengajaran konvensional yang lebih memberi penekanan terhadap penggunaan konsep ‘chalk and talk’ sahaja. Penggunaan ABBM akan memberi banyak kelebihan kepada guru dalam proses P&P. Ini dapat dilihat dari segi kefahaman pelajar, penjimatan masa dan juga berlaku perubahan tingkah laku pelajar. Dengan penghasilan model pembelajaran dengan mengikut elemen yang terdapat di dalam ULD, diharapkan guru dapat memenuhi pembelajaran pelajar dan juga memperkembangkan pengetahuan, pengalaman dan kendiri yang terdapat dalam diri mereka.

No comments: