Friday, November 7, 2008

“TINJAUAN TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH PERIDOT (SPS) DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN PULAU SEBANG, MELAKA


Oleh,
Mohd Hasril Amiruddin, Lim Seh Hoe & Nurizah Saleh
Universiti Putra Malaysia
ABSTRAK
Penggunaan teknologi dalam pendidikan negara hendaklah seiring dengan falsafah pendidikan negara. Oleh itu, penggunaan teknologi bukan sekadar hanya digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi ianya juga amat praktikal digunakan dalam menguruskan maklumat pelajar. Sehubungan itu, Bagi memastikan tahap keberkesanan inovasi yang telah dibangunkan, para guru yang terlibat dalam menggunakan inovasi tesebut hendak menerima dengan positif, terutamanya di dalam menambahbaik sistem pendidikan. Oleh itu, fokus utama di dalam kertas kerja ini adalah melihat dan memberi pandangan berkaitan penggunaan dan keberkesanan Sistem Pengurusan Sekolah Peridot (SPS) atau School Peridot Managament System (SMS) di Sekolah Jenis Kebangsaan Pulau Sebang, Melaka. Menurut Yusuf Hashim (1998), sesuatu inovasi yang diperkenalkan boleh dikatakan diterima dan dilaksanakan (adoption and diffusion) setelah lebih 84 peratus komuniti menerima. serta mengamalkan inovasi itu. Oleh itu, hasil kajian yang telah diperolehi menunjukkan, secara keseluruhannya guru-guru dapat menggunaan sistem pengurusan sekolah (SPS) dalam pengurusan maklumat pelajar di sekolah dengan baik.
P/S: untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila email pada mohdhasril@gmail.com

No comments: